Pengembangan Desa Wisata

Karya

Said Keliwar, SST.Par., M.Sc
M. Fauzan Noor, SE.Par., M.Par
I Wayan Lanang Nala, SST.Par., M.Par
Hatta Musthafa, ST., M.Sc.
Eman Sukmana, SH.I,. M.Par.
Sabalius Uhai, SST. Par., M.Par

ISBN-
PenerbitLiterasi Nusantara
Halamanvi + 100
HargaRP 60.000