Tafsir Ayat Hadis Ahkam


Ayat dan hadis ahkam adalah suatu istilah yang terdiri dari tiga kata: ayat, hadis dan ahkam. Maksud ayat di sini ialah ayat al- Quran, yaitu sekumpulan huruf atau kata yang tersusun di dalam al-Quran yang memiliki tempat permulaan dan tempat berhenti yang mandiri dalam sebuah surat.' Dan yang dimaksud dengan hadis ialah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan. Sementara ahkam ialah jama' atau plural dari hukm yang berarti hukum. Dan hukum itu menurut ulama Usul Fiqih ialah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan), atau kebolehan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu atau berupa ketetapan.

Jika tiga kata ini digabung menjadi suatu istilah, maka maksudnya ialah ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw. yang berisi tuntutan (perintah atau larangan Allah dan RasulNya) bagi mukallaf, atau kebolehan memilih baginya antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, atau berisi ketetapan dari Allah atau RasulNya bahwa sesuatu itu menjadi syarat atau sebab atau mani' (penghalang) bagi sesuatu yang lainnya. Ringkasnya, ayat dan hadis ahkam ialah ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan hukum syar'i yqng 'amali atau praktis.

Karya

Muhammad Jayus, M.H.I.

ISBN978-623-8328-87-1
PenerbitLiterasi Nusantara Abadi Grup
Halaman186
Harga

Rp 131.000